FAQ

Här finns ett antal vanliga frågor samlade gällande NDP och drogtester. Skulle Du ha fler frågor som Du vill ha besvarade är Du alltid lika välkommen att kontakta oss.

 • Drogtester
Expand All | Collapse All
 • 1. Varför använda slumpmässiga drogtester?
   

  Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är mycket effektivt i förebyggande syfte. Det är också ett utmärkt komplement till utbildning och information runt företagets synsätt och drogpolicy. Slumpmässiga drogtester håller drogpolicyn levande över tid och bidrar till att hjälpa medarbetare som har hamnat i ett missbruk.

  More
 • 2. Varför A- och B-prov i drogtester?
   

  Vi använder oss alltid av A1-, A2- och B-prov vid drogtester pga. säkerhetsaspekter. A-proven används alltid till analysen. Skulle det vara positivt även efter verifieringsanalys, kan man som provlämnare alltid begära att man skall analysera B-provet om man vet med sig att man aldrig har tagit den drog som är analyserad positiv i A-provet. B-provet är alltså till för provlämnarens säkerhet. B-proverna fryses enligt laboratoriets praxis (normalt ett år) om det skulle visa sig att A-provet är verifierat positivt.

  More
 • 3. Kan man manipulera ett drogtest?
   

  Om du verkligen vill så kan du manipulera alla drogtester. Man skall dock veta att det är svårt och med duktiga och erfarna testare så blir det ännu svårare. Vi vet dock att det sker och det lättaste att manipulera är planerade drogtester. Med slumpmässiga drogtester vet du inte när du blir uttagen till test eller vilken dag vi kommer. Detta gör att om du vill försöka manipulera ett slumpmässigt oannonserat drogtest måste du vara förberedd varje dag på jobbet.

  More
 • 4. Behöver vi ha drogtester inskrivna i vår alkohol- och drogpolicy?
   

  Ja, det är självklart att man skriver in vad man skall genomföra i sin policy.

  More
 • 5. Ser ni mer än bara droger när ni analyserar provet?
   

  Nej, ingenting mer. Laboratoriet ser inget annat än de droger vi analyserar för. Vi ser således INTE om personen är gravid, har några specifika anlag eller sjukdomar och har heller inget intresse av det.

  More
 • 6. Vilken typ av droganalysmetod är att föredra?
   

  NDP har valt att vara neutral i frågan men vi har testat de flesta metoder. Hittills har både SoS och alla ackrediterade svenska laboratorier (som sysslar med arbetsplatsdrogtester) angett urin som "the golden standard". Det är också korrelerat till en prisfråga och urinprover kostar minst jämfört med ex. saliv- och håranalyser. Det är också olika detektionstider mellan de olika testerna som man måste ta ställning till.

  More
 • 7. Hur många skall man slumpmässigt drogtesta på ett år?
   

  Ett rimligt antal är ca 25 % av personalstyrkan för att nå ett adekvat antal personer och bra effekt. Detta är dock något som man kommer överens om gemensamt. Vissa företag vill testa alla, andra färre. De flesta av våra kunder testar 25 % och vissa är styrda av regler för hur många man skall testa.

  More
 • 8. Hur testar vi för alkohol?
   

  Vi använder oss av samma avancerade bränslecellstyrda utandningsutrustning som polisen använder. Skillnaden är att vi kan dokumentera våra svar då vi alltid har skrivare kopplad till enheten. Vi kalibrerar utandningsenheterna med täta intervall för att vara säkra på vår utrustning.

  More
 • 9. Hur går ett slumpmässigt urval till?
   

  I urvalet jobbar vi bara med ej namnrelaterade uppgifter (exempelvis anställningsnummer). Dvs. vi får anställningsnummer från respektive arbetsplats i nära anslutning till testtillfället och slumpar ut det antal provlämnare som är överenskommet. Det som är finessen med att NDP gör urvalet är att det aldrig behöver bli några misstänksamheter mot att någon sitter och "väljer ut" personer på företaget. Vi är helt neutrala och vet inget om det urval slumptalsgeneratorn väljer ut.

  More
 • 10. Hur många positiva drogtest hittar ni?
   

  Summan i branschen är i stort sett konstant år efter år och den ligger någonstans mellan 1-2 % verifierat positiva drogtester årligen.

  More
 • 11. Använder ni sk. snabbtester när ni drogtestar?
   

  Nej. Vi arbetar bara med Karolinska Farmakologiska Laboratoriet.  Sk. snabbtester för urin är inte tillräckligt tillförlitliga som testmetod för arbetsplats drogtestning.

  More
 • 12. Är läkemedel ett problem?
   

  Ett läkemedel är en drog och rätt förskrivet, till rätt person och rätt använt så är det inga problem. Det är först när läkemedlet inte används ändamålsenligt som det kan bli ett problem för individen. Vissa narkotikaklassade läkemedel har hög tillvänjningseffekt och kan bli ett oerhört problem för individen som är svårt att behandla. Oftast kan man också se ett blandmissbruk med till exempel alkohol och narkotikaklassade läkemedel. Enbart ett överdoserat narkotikaklassat läkemedel kan också ge en så kallad "torrfylla", vilket gör personen till en potentiell fara på arbetsplatsen. NDP diskuterar alltid med kunden vilken typ av drogpanel man tycker är adekvat och vilka droger som skall ingå beroende på företagets policy och verksamhetens art.

  More
 • 13. Vad är en MRO/MB?
   

  MRO/MB - en viktig kvalitetsgranskare

  MRO/MB (Medical Review Officer/Medicinsk Bedömare) kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid arbetsplatstestning. En MRO-läkare har alltså som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till provsvar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk prövning.

  Endast de prov där halterna av otillåtna substanser inte kan förklaras går vidare till en granskning och bedömning som görs av en Medical Review-Officer (MRO).  MRO jämför provet med angiven medicinanvändning och om något är oklart eller man har missat att uppge någon medicin som syns i provet, kontaktar MRO provlämnaren direkt för ett förtydligande. Endast om MRO efter kontakt med personen i fråga är helt säker på att testet är positivt på grund av användning av en otillåten substans, räknas testet som positivt och detta meddelas till företagets anvisade företagsläkare samt  ansvarig för slumpvisa drogtester inom företaget.

  En MRO läkare kan alltså anses vara provlämnarens garant för att provtagningen och laboratorieanalysen har genomförts enligt riktlinjer och vedertagen chain of custody. Det är således viktigt att MRO läkaren är en oberoende part som inte har kopplingar varken till provlämnarens företag, analyserande laboratorium eller provlämnare/provtagare.

  More