Klassificering av nya psykoaktiva substanser, SOU 2016:93

Publicerat den 13 februari, 2017

Reglering av cannabis och odling av industrihampa

Regeringen beslutade den 22 oktober 2015 att tillkalla en särskild utredning med uppdrag att göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser. Ett av utredningens många uppdrag har omfattat att se över och lämna förslag till hur undantaget från narkotikadefinitionen för industrihampa som odlats i behörig ordning bör utformas.

Det finns flera användningsområden för industrihampa. Av hampans frön är det möjligt att framställa olja och av fibrerna kan tillverkas textilier, eldningspellets, isoleringsmaterial, annat byggmaterial m.m. Det förekommer också försäljning av hudvårdsprodukter, livsmedel och näringspreparat där industrihampa ingår som en ingrediens. Enligt uppgifter från Jordbruksverket odlades industrihampa av 17 jordbrukare på sammanlagt 37,92 hektar åkermark i Sverige under 2015. Sedan ett flertal år tillbaka har antalet odlare i Sverige fortlöpande minskat.

Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis som kan berättiga till EU-stöd och som odlas efter att en ansökan om stöd har lämnats in. Dagens reglering har bl.a. lett till att industrihampa i vissa situationer kan tillgripas för att missbrukas, utan att förfarandet utgör narkotikabrott. Vidare förekommer invändningar i brottmål om att cannabis utgör industrihampa, trots att så sannolikt inte är fallet.

I syfte att undanröja de otillfredsställande konsekvenser som dagens reglering fått föreslås ett kompletterande krav, utöver dagens krav på att odlingen ska avse en viss hampsort och odlas efter att en ansökan om stöd har lämnats in, på att hampan ska hanteras i behörig ordning. Behörig hantering är sådan hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa. Hantering som däremot inte har något samband med en sådan behörig verksamhet bör inte omfattas av undantagsbestämmelsen.

Läs utredningen här

Källa: Statens Offentliga Utredningar