Snabbtester

Publicerat den 29 augusti, 2017

Snabbtester är ett omdiskuterat ämne inom drogtest-branschen. Eftersom resultatet av ett drogtest kan få allvarliga negativa konsekvenser, exempelvis i anställnings- och körkortsärenden samt vårdnadstvister, är det av största vikt för rättssäkerheten att testningen utförs och resultatet bedöms på ett likvärdigt sätt. Oavsett var i landet det sker och vilken utrustning som används.

Avgörande för användbarheten av drogtest är resultatets tillförlitlighet. Vid drogtestning på laboratorium sker först en sållningsanalys (screening) syftande till att exkludera drognegativa prov. Preliminärt positiva prov går vidare till en bekräftande analys (verifikation) för identifikation och haltbestämning.

På laboratorium utförs screening vanligen med antikroppsbaserade (immunokemiska) metoder med helautomatiska analysinstrument. Snabbtest eller ”urinstickor”, är en enklare typ av screeningtest som främst används utanför laboratorievärlden. Även dessa drogtest baseras på immunokemisk teknik men ger mer osäkra resultat. Immunokemiska metoder saknar generellt tillförlitlighet vad gäller identifikation av substanser, eftersom antikropparna kan korsreagera med (binda till) and­ra substanser med liknande kemisk struktur som den aktuella drogsubstansen. Ett positivt screeningresultat är därför att betrakta som preliminärt innan en verifikation har utförts med specifik masspektrometrisk teknik.

Snabbtester är därav kända för att medföra risk för falska positiva och negativa provsvar. Dessa är av varierande kvalitet och utförande. De används också ibland av personal som vare sig har validerad kunskap eller utbildning för ett korrekt användande. Detta sammantaget gör att de resultat som erhålls från testerna är osäkra. Ofta omsätter testerna dessutom mycket pengar, både vid inköp och användning. För att vara bra bör testerna i största möjligaste mån vara samstämmiga med de resultat som uppnås vid en validerad laboratorieanalys.

SIS (Swedish Standards Institute) uppmärksammar nu detta problem och tillsätter en kommitté som ska bidra till kvalitetssäkra snabbtester för droganalys. Genom att skapa branschgemensamma standarder och rutiner för snabbtester för droganalys hoppas man kunna göra snabbtester med urin- och salivstickor säkrare för individen.

NDP förespråkar dock alltid droganalyser utförda på ackrediterat laboratorium för att värna om individernas integritet och rättssäkerhet. Man får inte bortse från att laboratorierna deltar i kvalitetssäkringsprogram med blinda provutskick (från till exempel Equalis) för att säkerställa tillförlitliga resultat. Ackrediterade laboratorier kontrolleras dessutom regelbundet av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), medan drogtestningen med snabbtest står utanför denna kontroll.

Frågorna som behöver besvaras vad gäller snabbtester är hur validering och verifiering ska gå till. Hur tester ska dokumenteras och hur provsvar ska hanteras. Vilka kvalitetskrav som ska sättas samt hur användningsprocessen ska se ut.

Källor: Läkartidningen, Drugnews och SIS