Tjänster

Vårt tjänsteutbud erbjuder fullservice inom drogprevention. En helhetslösning för kostnadseffektivitet, säkerställande av kvalitet och arbetsmiljö samt omtanke om den enskilda individens välmående. Tveka inte att kontakta oss redan innan behovet uppstår!

Alkohol- och drogpolicy

En adekvat alkohol- och drogpolicy med tillhörande handlingsplan är en förutsättning för att kunna bedriva ett konsekvent missbrukspreventivt arbete på en arbetsplats. Det finns ingen skillnad i storleken på arbetsplats. Behovet är lika stort oavsett storlek, men kan se olika ut från företag till företag. NDP kan hjälpa just din organisation med en skräddarsydd drogpolicy med handlingsplan som passar din verksamhet.

Utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar för chefer/ledning/fack/medarbetare, med alkohol- och drogpolicyn som bas, i syfte att ge en ökad kompetens och handlingsberedskap på ett tidigt stadium. Vi vet att våra utbildningar tillsammans med andra åtgärder bidrar till en tidig intervention och ett ökat fokus på att drabbade kollegor och medarbetare inte skall gå under i ett missbruk.

Tveka inte att kontakta oss om din organisation behöver hjälp med att utbilda både chefer och medarbetare i missbruksprevention på arbetsplatsen. Vi hjälper er utifrån era behov!

Drogtester

Att genomföra ett drogtestprogram med slumpvisa drogtester på jobbet visar att företaget bryr sig om sina anställda och inte accepterar att någon medarbetare är påverkad på arbetsplatsen. Det är också ett sätt att tidigt identifiera ett drogmissbruk och på så sätt kunna erbjuda hjälp och rehabilitering.

Att arbeta med alkohol och/eller droger i kroppen på en arbetsplats är ofta förenat med fara. Framförallt för den enskilde missbrukaren men också för omgivningen runt omkring. Man brukar räkna med att ca 25 % av arbetsplatsolyckorna idag är missbruksrelaterade.

Lika självklart som vi tycker det är att köra bil opåverkad, lika självklart borde det vara att vara opåverkad på arbetsplatsen. Följaktligen bör det vara ett led i ett aktivt arbete mot alkohol och droger på arbetsplatsen att oannonserat och slumpmässigt drogtesta personalen. Inte för att hitta missbrukare som vi kan avpollettera från verksamheten, utan för att hjälpa en medarbetare att fungera ordentligt i vardagen och på så sätt bidra till en sund och säker arbetsplats. Vare sig den finns på kontoret eller är i produktionen. Då vi årligen har ungefär 1-2 % verifierat positivt utfall av våra drogtester så vet vi att missbruket finns på arbetsplatserna.

Så hur står det till på just din arbetsplats?

Sanningen är oftast den att en missbrukare inte vill erkänna sitt missbruksproblem. Den sanningen kan vara kostsam för en verksamhet. Både ur ett materiellt och mänskligt perspektiv. Därför kan man behöva någon form av bevis. Ett drogtest är ett sådant bevis som kan hjälpa både medarbetaren och organisationen att förändra situationen genom behandling och rehabilitering.

Slumpmässiga, oannonserade drogtester på arbetsplatser blir allt mer vanligt förekommande som ett led i en levande alkohol- och drogpolicy. Det har blivit en accepterad metod för att kunna förbättra säkerheten och kvaliteten på arbetsplatser. NDP har alla möjligheter att tillgodose ett företags behov av drogtester oavsett bransch eller geografisk placering.

Vi genomför drogtester bland annat vid:

  • Oannonserade slumpvisa drogtester
  • Nyanställning
  • Misstanke
  • Inpassering
  • Olycka, incident
  • Rehabilitering, eftervård
  • Regelbundna schemalagda tester
Problemen minskar inte med legalisering

Kvalitetssäkrade drogtester

NDP arbetar enligt ”Chain of Custody” vid arbetsplatsprovtagning. En procedur som gör att provtagningen alltid kvalitetssäkras och att spårbarhet finns. Proceduren säkerställer att det finns en person som är juridiskt ansvarig för att upprätthålla integriteten av provet. Kedjan börjar med ID-kontroll, fortsätter under provtagning, bearbetning och analys. Varje steg i processen övervakas och dokumenteras (t.ex. datum, tid, och identifiering).

Drogtestmetoder

Vi erbjuder de flesta drogtestmetoder som finns på marknaden idag. Vanligast förekommande hos oss är saliv- och urintester. Vi anpassar testmetod utifrån ert behov.

 

Utredningar

Ett test i sig säger dock inget om vilken svårighetsgrad missbruksproblemen ligger på. Därför är det av vikt att som ett komplement till en medicinsk bedömning göra en utredning med vårdhänvisning. Fördelen med en utredning är att man kan titta på olika faktorer som bidrar till personens drogmissbruk. Man gör en noggrann kartläggning av personens levnadsvanor samt alkohol- och drogvanor. Därefter kan man anpassa graden av insats beroende på var i "missbrukstrappan" personen befinner sig i sitt drogmissbruk.

Baserat på utvärderingen och eventuell tidigare behandling kan man därefter göra en prognos varefter man kommer fram till en individuell handlingsplan för just den individen. Eftersom vi alla är unika är målet att matcha individen till rätt behandling, med rätt personal och i rätt miljö. Utredningen görs i samarbete med den enskildes arbetsplats. NDP samarbetar med utbildad och erfaren personal som har de behörigheter som krävs för dessa utredningar samt arbetar självklart utifrån ett vetenskapligt synsätt.

NDP utför ingen rehabilitering. Däremot så hjälper vi gärna våra kunder till en kontakt med seriösa behandlingsenheter då de har ett behov av det.

Administration drogtester

Utöver fullservicekonceptet erbjuder vi att ta hand om all administration kring drogtester. Idag hjälper vi till exempel, företagshälsovård och organisationer som valt att genomföra testerna själva, genom att förse dem med allt som krävs för provtagning till ett slutgiltigt provsvar.  Fördelen med att låta oss administrera drogtester, är att vi säkerställer efterlevnad av riktlinjerna för drogtester på arbetsplatsen. Vi erbjuder olika koncept beroende på val av testmetod.