Arkiv

Vad är en MRO/MB?

MRO/MB – en viktig kvalitetsgranskare MRO/MB (Medical Review Officer/Medicinsk Bedömare) kommer ursprungligen från USA, där man under en lång tid har haft en oberoende bedömare av hela förloppet vid arbetsplatstestning. En MRO-läkare har alltså som uppgift att kontrollera att samtliga moment från provtagning till provsvar är kvalitetssäkrade. Detta säkerställer provsvarets riktighet i händelse av en juridisk … Fortsätt läsa Vad är en MRO/MB?

13 januari, 2016 Läs mer

Are medicines a problem?

Medicines are drugs, and prescribed correctly to the right person for the right use, there is no problem. It is only when the drug is not used appropriately that it can become a problem. Certain narcotic drugs are highly addictive and can become a severe, hard-to-treat problem for the individual. Usually this is combined with … Fortsätt läsa Are medicines a problem?

12 november, 2015 Läs mer

Do you use ”rapid tests” for drug testing?

No. We work only with accredited laboratorys in Sweden. Rapid tests for urine are not sufficiently reliable for workplace drug testing.

Läs mer

How many positive drug tests do you find?

The results are fairly constant from year to year: somewhere between 1 and 2% of confirmed positives annually.

Läs mer

How do you choose a random sample?

We work only with non-name-related data (such as employee numbers). Shortly before a test, we receive employee numbers from the workplace and randomly select the agreed number of test subjects. Since NDP make this selection, there is no reason for anyone to suspect that someone at the company is “singling people out”. We are completely … Fortsätt läsa How do you choose a random sample?

Läs mer

How do you test for alcohol?

We use the same advanced fuel cell breathalysers that the police use. The difference is that we can document our results, as we always have printers connected to the devices. We calibrate the breathalysers frequently to be sure our equipment is accurate.

Läs mer

How many of our employees should we randomly test per year?

For the greatest effect, a reasonable number is about 25% of the workforce, but this is something that we discuss and decide on jointly. Some companies want to test everyone, others fewer. Most of our customers test 25% and some have specific rules for how many to test.

Läs mer

What type of drug test method is preferable?

NDP have chosen to remain neutral on the issue, but we have tried most methods. So far, the National Board of Health and Welfare and all accredited Swedish laboratories (that deal with workplace drug testing) have defined urine as the “gold” standard for drug testing. This is also a cost issue – urine tests are … Fortsätt läsa What type of drug test method is preferable?

Läs mer

Do you see anything besides drugs when you analyse the test?

No. The laboratory sees nothing but the specific drugs we analyse for. There is NO risk that we will see if the person is pregnant or has certain genes or diseases, nor are we interested in that.

Läs mer

Is it possible to cheat on a drug test?

If you really want to, you can cheat on any drug test. However, it is difficult to do, and skilled and experienced testers make it even more difficult. But it does happen, and the easiest tests to cheat on are scheduled drug tests. With random drug testing you never know when you will be called, … Fortsätt läsa Is it possible to cheat on a drug test?

Läs mer

Why A- and B- samples?

We always use A1, A2 and B samples for extra security. The drug test is done on the A samples. If the first test and the confirmation test both turn out positive for something you know you haven’t taken, you can always request an analysis of the B sample. The B sample is for the … Fortsätt läsa Why A- and B- samples?

Läs mer

Why use random drug tests?

Random, unannounced drug tests are a very effective deterrent. They are also an excellent complement to training and information about the company’s attitude towards and policy on drugs. Random drug testing keeps the drug policy fresh in people’s minds and helps to ensure assistance to those employees who have fallen into addiction.

Läs mer

Är läkemedel ett problem?

Ett läkemedel är en drog och rätt förskrivet, till rätt person och rätt använt så är det inga problem. Det är först när läkemedlet inte används ändamålsenligt som det kan bli ett problem för individen. Vissa narkotikaklassade läkemedel har hög tillvänjningseffekt och kan bli ett oerhört problem för individen som är svårt att behandla. Oftast … Fortsätt läsa Är läkemedel ett problem?

6 november, 2015 Läs mer

Använder ni sk. snabbtester när ni drogtestar?

Nej. Vi arbetar bara med ackrediterade laboratorier i Sverige. Sk. snabbtester för urin är inte tillräckligt tillförlitliga som testmetod för arbetsplats drogtestning.

Läs mer

Hur många positiva drogtest hittar ni?

Summan i branschen är i stort sett konstant år efter år och den ligger någonstans mellan 1-2 % verifierat positiva drogtester årligen.

Läs mer

Hur går ett slumpmässigt urval till?

I urvalet jobbar vi bara med ej namnrelaterade uppgifter (exempelvis anställningsnummer). Dvs. vi får anställningsnummer från respektive arbetsplats i nära anslutning till testtillfället och slumpar ut det antal provlämnare som är överenskommet. Det som är finessen med att NDP gör urvalet är att det aldrig behöver bli några misstänksamheter mot att någon sitter och ”väljer … Fortsätt läsa Hur går ett slumpmässigt urval till?

Läs mer

Hur testar vi för alkohol?

Vi använder oss av samma avancerade bränslecellstyrda utandningsutrustning som polisen använder. Skillnaden är att vi kan dokumentera våra svar då vi alltid har skrivare kopplad till enheten. Vi kalibrerar utandningsenheterna med täta intervall för att vara säkra på vår utrustning.

Läs mer

Hur många skall man slumpmässigt drogtesta på ett år?

Ett rimligt antal är ca 25 % av personalstyrkan för att nå ett adekvat antal personer och bra effekt. Detta är dock något som man kommer överens om gemensamt. Vissa företag vill testa alla, andra färre. De flesta av våra kunder testar 25 % och vissa är styrda av regler för hur många man skall … Fortsätt läsa Hur många skall man slumpmässigt drogtesta på ett år?

Läs mer

Vilken typ av droganalysmetod är att föredra?

NDP har valt att vara neutral i frågan men vi har testat de flesta metoder. Hittills har både SoS och alla ackrediterade svenska laboratorier (som sysslar med arbetsplatsdrogtester) angett urin som ”the golden standard”. Det är också korrelerat till en prisfråga och urinprover kostar minst jämfört med ex. saliv- och håranalyser. Det är också olika … Fortsätt läsa Vilken typ av droganalysmetod är att föredra?

Läs mer

Ser ni mer än bara droger när ni analyserar provet?

Nej, ingenting mer. Laboratoriet ser inget annat än de droger vi analyserar för. Vi ser således INTE om personen är gravid, har några specifika anlag eller sjukdomar och har heller inget intresse av det.

Läs mer

Behöver vi ha drogtester inskrivna i vår alkohol- och drogpolicy?

Ja, det är självklart att man skriver in vad man skall genomföra i sin policy.

Läs mer

Kan man manipulera ett drogtest?

Om du verkligen vill så kan du manipulera alla drogtester. Man skall dock veta att det är svårt och med duktiga och erfarna testare så blir det ännu svårare. Vi vet dock att det sker och det lättaste att manipulera är planerade drogtester. Med slumpmässiga drogtester vet du inte när du blir uttagen till test … Fortsätt läsa Kan man manipulera ett drogtest?

Läs mer

Varför A- och B-prov i drogtester?

Vi använder oss alltid av A1-, A2- och B-prov vid drogtester pga. säkerhetsaspekter. A-proven används alltid till analysen. Skulle det vara positivt även efter verifieringsanalys, kan man som provlämnare alltid begära att man skall analysera B-provet om man vet med sig att man aldrig har tagit den drog som är analyserad positiv i A-provet. B-provet … Fortsätt läsa Varför A- och B-prov i drogtester?

4 november, 2015 Läs mer

Varför använda slumpmässiga drogtester?

Ett oannonserat slumpmässigt drogtest är mycket effektivt i förebyggande syfte. Det är också ett utmärkt komplement till utbildning och information runt företagets synsätt och drogpolicy. Slumpmässiga drogtester håller drogpolicyn levande över tid och bidrar till att hjälpa medarbetare som har hamnat i ett missbruk.

Läs mer